Kvalitetssikring

Kvalitet og kvalitetsudvikling bruges i flæng i såvel den sociale verden – som i alle andre ”verdener”. I KURS NU er der ingen færdige løsninger eller facit på, hvad kvalitet på det sociale område og i det sociale arbejde er. 

Men ved at tænke kvalitet som en uendelig, gentagene proces af forbedringer, der vil understøtte udviklingen på det enkelte sted, kan man systematisk og målrettet skabe fokus på kvalitet i organisationen.

​Kvalitetsudvikling skal ses som en udviklings- og læringsproces, og KURS NU ønsker at gøre kvalitetscirklen (PDSA cirklen) til en del af jævnligt og systematisk brugte redskaber i driften af det enkelte behandlingssted. For at få det bedst mulige udbytte, bør det inden metoden tages i brug, besluttes hvad der – helt konkret – er det vigtigste i organisationen lige nu. Cirklen kan bruges på alle niveauer, men vi anbefaler at starte ovenfra med ledelse, organisationsopbygningen og produkt/pædagogisk indsats, målgruppe og eventuelt fysiske rammer. Altså de parametre der er/skal være fundamentet for det daglige arbejde. Når først man har fået implementeret metoden her, og har lært at bruge den, kan man udvide og bruge den i andre sammenhænge, og i vid udstrækning i medarbejdernes daglige virke.

PDSA-cirklen

PDSA metoden bruges til systematisk, kontinuerlig kvalitetsudvikling. Den består af fire faser, der gentages løbende for at teste indsatser, lære af resultaterne og arbejde videre hen imod målet på baggrund af den nyerhvervede, og dokumenterede viden.

​Plan: I planlægningsfasen beskrives målene og de specifikke forandringer der ønskes. Der beskrives:

  • Mål og formål – hvorfor/hvad er den ønskede effekt?
  • Spørgsmål og forudsigelser – Hvad kan gå galt, og hvad kan gå godt?
  • Plan for udførelse – Hvordan, hvem, hvad, hvor og hvornår?

Do: Udførelsesfasen bygger på de forberedelser, der er fastlagt i planlægningsfasen. Som navnet henviser til er dette den praktiske del af processen. Her arbejder den enkelte medarbejder med den foreliggende handleplan, og dokumenterer løbende både fremskridt og problematikker. For at optimere det samlede outcome anbefaler vi kraftigt, at man anvender metoden ”små mål”, da det overskueliggør resultatdokumentationen, som er vigtig for den videre kvalitetssikring.

Study: I denne fase analyseres de dokumentationer, der er lavet i den foregående fase. Hvordan gik det? Hvad virkede og hvad virkede ikke? Der reflekteres over resultater og evalueres på, hvorvidt (/i hvilken grad) målet er nået, og der laves en opsummering af uforudsete positive og negative resultater

Act: I den sidste fase vurderes det, om man er tilfreds med den måde forløbet har udspillet sig, og om man kan bruge metoden igen ved lignende problemstillinger. Hvis der i study-fasen er belyst nogle fejl og/eller mangler i handleplanen, forsøges disse så korrigeret, og bliver afprøvet i en ny pdsa-cyklus. Man reviderer altså de eksisterende beskrivelser, sådan at disse lever op til kravene i handlingsplanen. Ud fra egne erfaringer kan man på denne måde teste sig frem til, hvad der virker og hvad der ikke gør – i helt specifikke situationer – og føre brugbar bevisførelse herfor.

 “Nothing about us – without us”

Hvem er vi?

KURS NU er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der arbejder sammen med sociale tilbud og institutioner, udfra den grundlæggende devise

“Nothing about us – without us"

Kontakt

Oxendalen 25

9550 Mariager - Rutevejledning

Tlf.: 22 60 62 37

E-mail: jhe@kurs-nu.dk

linkedin-logo google-plus-symbol